Oleeeek

68 tekstów – auto­rem jest Oleeeek.

Żeby być wiel­kim, trze­ba być naj­pierw ma­lut­kim ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 czerwca 2016, 19:27

Nie jes­tem up­cha­ny w ramkę,
jes­tem roz­postar­ty w rzeczywistości.
I o to w tym wszys­tkim chodzi,
by zacho­wać trochę oryginalności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 kwietnia 2015, 22:03

Mo­wią "nie rób planów", nie słuchaj ich, bo to właśnie pla­ny na­dają sens przyszłości. To pla­ny dają człowieko­wi naj­ważniej­szą dla niego rzecz- cel, naj­ważniej­szą, bo w końcu na­wet miłość jest ce­lem ... ce­lem każde­go człowieka. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 9 kwietnia 2015, 18:37

Zwątpienie i nadzieja

Pod­noszę się choć klęska przyg­woździć mnie jest ra­da. Nie mam mo­tywac­ji, jak­by grad cały czas pa­dał. Część mnie chce um­rzeć, dru­ga część chce wal­czyć, lecz naj­gor­sza to ta, co się bier­nie patrzy. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 lutego 2014, 14:23

Poz­na­nie rzeczy­wis­tości przez poz­na­nie siebie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 października 2013, 01:26

Tra­cimy zdro­wie w imię cze­goś co na­wet do nas nie na­leży, po pros­tu przez chwilę jest w naszym posiadaniu...
Nie wiem gdzie zmie­rza ten świat, ale wiem, że ten kieru­nek jest chu­jowa­ty strasznie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 czerwca 2013, 09:18

The stu­pid was born in the wor­ld of wolves. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 1 czerwca 2013, 04:13

Dusza jest kwiatem nasze­go ciała. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 marca 2013, 17:19

Ma­my glo­balną wojnę, umysł jest po­lem bitwy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 marca 2013, 21:53

Z działu mo­jego wewnętrzne­go romantyzmu:

Twój umysł nie poz­wo­li Ci uciec od ser­ca przys­ta­ni, jeśli już ktoś w Twoim ser­cu zos­tał zapisany... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 24 lutego 2013, 01:59

Oleeeek

Oleeeek

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 czerwca 2016, 19:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Żeby być wiel­kim, trze­ba [...]

12 kwietnia 2015, 22:04Oleeeek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:03Oleeeek do­dał no­wy tek­st Nie jes­tem up­cha­ny w [...]

9 kwietnia 2015, 18:37Oleeeek do­dał no­wy tek­st Mowią nie rób planów, [...]