Oleeeek, teksty z lutego 2012 roku

2 teksty z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest Oleeeek.

Żyjesz dopóki się roz­wi­jasz, da­lej już tyl­ko egzystujesz. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 lutego 2012, 09:36

I choć cza­sem jest ciężko to ce­na ta jest mała, pat­rząc na war­tość te­go co nam dała... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 lutego 2012, 02:00

Oleeeek

Oleeeek

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 czerwca 2016, 19:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Żeby być wiel­kim, trze­ba [...]

12 kwietnia 2015, 22:04Oleeeek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:03Oleeeek do­dał no­wy tek­st Nie jes­tem up­cha­ny w [...]

9 kwietnia 2015, 18:37Oleeeek do­dał no­wy tek­st Mowią nie rób planów, [...]