Oleeeek, aforyzmy

7 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Oleeeek.

Mo­wią "nie rób planów", nie słuchaj ich, bo to właśnie pla­ny na­dają sens przyszłości. To pla­ny dają człowieko­wi naj­ważniej­szą dla niego rzecz- cel, naj­ważniej­szą, bo w końcu na­wet miłość jest ce­lem ... ce­lem każde­go człowieka. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 9 kwietnia 2015, 18:37

The stu­pid was born in the wor­ld of wolves. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 1 czerwca 2013, 04:13

Z działu mo­jego wewnętrzne­go romantyzmu:

Twój umysł nie poz­wo­li Ci uciec od ser­ca przys­ta­ni, jeśli już ktoś w Twoim ser­cu zos­tał zapisany... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 24 lutego 2013, 01:59

Nie os­wa­jaj łez, bo wrócą w pos­ta­ci deszczu... 

aforyzm
zebrał 43 fiszki • 7 lutego 2013, 19:28

Wszys­cy jes­teśmy bo­hate­rami włas­nej opo­wieści i jak to w każdej opo­wieści cały prze­bieg ak­cji rodzi się w wy­niku de­cyz­ji głównych bo­haterów... nas. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 2 grudnia 2012, 19:46

Ludzie ap­ro­bują je­dynie to co ro­zumieją, dla­tego by­le piosen­karze śpiewający o miłości cieszą się sławą, a naukow­cy, dążący do od­kry­cia co się działo w pier­wszych se­kun­dach pow­sta­nia wszechświata po­zos­tają za mgłą sławy, po pros­tu ich od­kry­cia są zbyt trud­ne by mógł je do­cenić prze­ciętny umysł. 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 13 sierpnia 2011, 12:16

Po­par­cie głupców zys­ku­je się dając im złudze­nie te­go cze­go chcą, przy bar­dzo małym praw­do­podo­bieństwie szan­sy spełnienia tego. 

aforyzm dnia z 24 marca 2011 roku
zebrał 69 fiszek • 4 sierpnia 2010, 20:35

Oleeeek

Oleeeek

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 czerwca 2016, 19:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Żeby być wiel­kim, trze­ba [...]

12 kwietnia 2015, 22:04Oleeeek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:03Oleeeek do­dał no­wy tek­st Nie jes­tem up­cha­ny w [...]

9 kwietnia 2015, 18:37Oleeeek do­dał no­wy tek­st Mowią nie rób planów, [...]