Oleeeek, strona 3

68 tekstów – auto­rem jest Oleeeek.

Cierń tkwiący w duszy ma tyl­ko przy­pomi­nać o po­pełnionym błędzie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 stycznia 2012, 21:47

Je­den gest może za­bić wszys­tko, jed­na chwi­la może zruj­no­wać przyszłość... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 grudnia 2011, 23:06

Obojętność rodzi się na gru­zach uczucia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 listopada 2011, 19:54

Mar­twi wewnątrz, de­monów nie przyciągną... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 października 2011, 01:15

Ludzie ap­ro­bują je­dynie to co ro­zumieją, dla­tego by­le piosen­karze śpiewający o miłości cieszą się sławą, a naukow­cy, dążący do od­kry­cia co się działo w pier­wszych se­kun­dach pow­sta­nia wszechświata po­zos­tają za mgłą sławy, po pros­tu ich od­kry­cia są zbyt trud­ne by mógł je do­cenić prze­ciętny umysł. 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 13 sierpnia 2011, 12:16

Mo­ja wiara opiera się na niewiarze. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 sierpnia 2011, 00:23

Ma­gia jest za­war­ta w słowach. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 lipca 2011, 14:38

Gdzieś gle­boko we mnie po­za szta­bem rac­jo­nalis­tow, jest kil­ka emoc­jo­nal­nych ciot, przez kto­rych jes­tem tak cho­ler­nie smutny. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 lipca 2011, 17:59

Rządzą na­mi żądze. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 lipca 2011, 20:14

Naj­cenniej­si, z który­mi na­wiązało się najgłębsze więzi. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 22 lipca 2011, 00:22

Oleeeek

Oleeeek

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 czerwca 2016, 19:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Żeby być wiel­kim, trze­ba [...]

12 kwietnia 2015, 22:04Oleeeek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:03Oleeeek do­dał no­wy tek­st Nie jes­tem up­cha­ny w [...]

9 kwietnia 2015, 18:37Oleeeek do­dał no­wy tek­st Mowią nie rób planów, [...]