Oleeeek, teksty z kwietnia 2015 roku

2 teksty z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Oleeeek.

Nie jes­tem up­cha­ny w ramkę,
jes­tem roz­postar­ty w rzeczywistości.
I o to w tym wszys­tkim chodzi,
by zacho­wać trochę oryginalności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 kwietnia 2015, 22:03

Mo­wią "nie rób planów", nie słuchaj ich, bo to właśnie pla­ny na­dają sens przyszłości. To pla­ny dają człowieko­wi naj­ważniej­szą dla niego rzecz- cel, naj­ważniej­szą, bo w końcu na­wet miłość jest ce­lem ... ce­lem każde­go człowieka. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 9 kwietnia 2015, 18:37

Oleeeek

Oleeeek

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 czerwca 2016, 19:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Żeby być wiel­kim, trze­ba [...]

12 kwietnia 2015, 22:04Oleeeek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:03Oleeeek do­dał no­wy tek­st Nie jes­tem up­cha­ny w [...]

9 kwietnia 2015, 18:37Oleeeek do­dał no­wy tek­st Mowią nie rób planów, [...]